Korekcija u vodiču za geografiju/zemljopis

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je Ministarstvu proslijedilo Odluku o dopuni Odluke o usvajanju Spiska odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole u školskoj 2014/2015. godini, koju smo proslijedili svim osnovnim školama (akt Ministarstva broj: 11-04-38-sl./15 od 06.01.2015. godine), koja se odnosi na udžbenik Geografija za 9. razred osnovne škole.

S tim u vezi, Ministarstvo je izvršilo korekciju u Vodiču za geografiju, na strani 23., na način da se navedeni tekst briše: 7. Literatura - Kulenović, S. i Džafić, D.: Geografija za deveti razred, Vrijeme, Zenica, Nam, Tuzla, 2012, a dodaje se novi odobreni udžbenik: Župančić, G.: Geografija za deveti razred, Nova dječija knjiga, Sarajevo, 2014.

Potrebno je da predmetni nastavnici upoznaju učenike sa ovom izmjenom.

Napominjemo da ostali materijal ostaje nepromijenjen.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Rezultati eksterne mature 2013/14.

Eksterna matura 2013/14. u osnovnim školama Kantona Sarajevo se odvijala tokom tri dana, u periodu od 16.06.2014 do 18.06.2014.

Pokazatelji ostvarenih bodova na eksternoj maturi 2013/14. su pokazali da su u najvećem broju komplementarni sa ostvarenim rezultatima učenika u učenju na kraju svog devetogodišnjeg obrazovanja.

Rezultati ostvareni na eksternoj maturi se uvažavaju sa 30% potrebnih kriterija prilikom upisa novih učenika u srednje škole Kantona Sarajevo, i zamjenjuju prijemne ispite koji su postojali u prijašnjem periodu.

Haos sa e-Upisima u srednje škole u Hrvatskoj

U Republici Hrvatskoj je u toku upis u srednje škole za oko 44.000 osnovnoškolaca. Od prošle školske godine u Hrvatskoj se upisi u srednje škole obavljaju isključivo putem informacionog sistem e-Upisi (www.upisi.hr), koji je po funkcionalnosti i kompleksnosti uporediv sa našim informacionim sistemom EMIS Web. Sistem pokriva cijeli proces, od pretraživanja obrazovnih programa prema željenim kriterijima, preko prijava odabranih programa i uvida u rezultate po tim programima, pa do ostvarenja prava upisa u srednju školu. Kandidatima bi trebao omogućuti brz i direktan uvid u lične podatke i ocjene, dati detaljan izračun bodova za svaki prijavljeni obrazovni program prema uslovima koje propisuju srednje škole, kao i uvid u položaj koji zauzimaju na ljestvicama poretka za svaki od obrazovnih programa koji su prijavili.

Međutim, ove godine sistem e-upisi je prouzrokovao haos, a krizi koju je proizveo još se ne vidi kraja. Mnogi učenici i njihovi roditelji su satima (8-10 sati) proveli uzaludno pokušavajući prijaviti se za upis u odabranu srednju školu, jer sistem jednostavno to nije dozvoljavao. Kako prenosi Jutarnji List (http://www.jutarnji.hr/uspanicili-44-000-obitelji--e-upis-ne-funkcionira--manje-stresno-bi-bilo-stajati-u-redu-/1202225/), "e-upis ne funkcionira te su se roditelji i djeca suočili sa preprekom na koju nitko od njih nije računao."

Zvonimir Stanić dipl. ing, prvi čovjek CARNet-a, državne institucije koja je zadužena za upravljanje sistemom, sažeto je komentirao problem: “Imali smo jutros problema s odabirom škola, odnosno programa, no riješeno je”. Na upit koji je uzrok problema, odgovorio je: “Tehničke prirode. Problem je bio u kvačici koja nije bila gdje je trebala” (!??).

Naravno, nama koji smo u Kantonu Sarajevo zaduženi za izgradnju, održavanje i upravljanje informacionim sistemom EMIS i svim njegovim komponentama, nimalo nije drago što se našim kolegama u Hrvatskoj dešavaju navedeni problemi, ali kad tu činjenicu uzmemo u razmatranje, zaista možemo biti ponosni na funkcionalnost i uspješnost našeg sistema. Upravo okončana provedba eksterne mature osnovnih škola, koja se u potpunosti provodi kroz informacioni sistem e-Matura (www.matura.ba) je demonstrirala zrelost i kapacitet informatičkih rješenja implementiranih u sistemu osnovnog i srednjeg obrazovanja Kantona Sarajevo. Uporedno, elektronsko izdavanje uvjerenja i svjedodžbi učenika svih osnovnih i srednjih škola kroz sistem EMIS PRINT je upravo u toku i sprovodi se bez uočenih problema ili zastoja.

Projekat informatizacije osnovnih i srednjih škola KS je jednoglasno ocijenjen najvišom ocjenom i za to dostignuće iskreno čestitamo svim akterima koji su učestvovali u njenoj realizaciji. Tu prije svega mislimo na rukovodstva škola i njihovim stručnim referentima zaduženim za sistem EMIS, zatim na administrativno i tehničko osoblje Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC i naravno na stručne službe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo koji su rukovodili i koordinirali svim fazama procesa.

Kako prenosi Jutarnji List, na e-Upisima je u CARNetu angažovano 100 ljudi, sa 22 operatera koji odgovaraju na pozive i mailove učenika te sa budžetom od 70 miliona kuna.

Za razliku od prethodnog, Univerzitetski tele-informatički centar UTIC je za potrebe provođenje projekta EMIS, pored glavnog projektanta sistema i voditelja projekta prof. dr. Senada Buraka, angažovao 7 svojih stručnih saradnika i ima (beskrajno) manji budžet od svojih kolega u Hrvatskoj. 

Omogućeno štampanje obrasca EM3 – Uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi

U skladu sa Pravilnikom o polaganju eksterne mature, dana 19.06.2014. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je omogućilo štampanje obrasca EM3 – Uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi.

Odlukom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je, na osnovu prethodne akcije omogućeno svim osnovnim školama da se od 14:00 sati istog dana službeno izdaju Uvjerenja o rezultatima postignutim na eksternoj maturi.

Postupak elektronskog izdavanja i štampanja Uvjerenja o rezultatima postignutim na eksternoj maturi je utvrđen u dokumentaciji, koju je svaka škola dobila u prethodnom periodu.

 

Izdavanje uvjerenja: preporuke za štampanje

Prije nego što počnemo sa izdavanjem uvjerenja, proporuka je da se prvo odštampa određeni broj ili čak svi dokumenti na čistom, bijelom papiru. Ovaj postupak nam omogućava da prije finalnog štampanja uočimo moguće nepravilnosti. Postupak je sljedeći:

Faza 1 (testiranje):

  1. u printer ubacimo čiste bijele papire,
  2. kroz sistem EMIS MATURA (ovaj) otvorimo tabelu sa učenicima,
  3. odštampamo nekoliko ili sva dokumenta željenog odjeljenja,
  4. provjerimo ispravnost podataka i cijelog postupka.

Nakon provjere odštampanih podataka na dobijenim dokumentima, uočene nepravilnosti koje smo eventualno utvrdili ispravljamo u skladu sa procedurom. Kada smo se uvjerili da su svi podaci ispravni prelazimo na drugu fazu:

Faza 2 (zvanično štampanje uvjerenja):

  1. u printer ubacimo predštampane obrasce koje smo preuzeli ranije u UTIC-u,
  2. kroz sistem EMIS MATURA (ovaj) otvorimo tabelu sa učenicima,
  3. odštampamo nekoliko ili sva uvjerenja za željeno odjeljenje,
  4. arhiviramo odštampane dokumente na unaprijed predviđeno mjesto.

Po okončanju štampanja uvjerenja isti se dostavljaju Predsjedniku školske maturalne komisije koji se potom predaju razrednicima odjeljenja devetih razreda.

 Uvjerenja o postignutim rezultatima na eksternoj maturi je obavezno štampati na propisanim obrascima, sa logotipom Kantona Sarajevo u zaglavlju, grbom države Bosne i Hercegovine u srednjem dijelu i hologramskom zaštitom u donjem dijelu.

Završno finaliziranje svih aktivnosti na provođenju ispita eksterne mature KS

U četvrtak, 19.06.2014. u 13:30 sati, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u skladu sa Pravilnikom o polaganju eksterne mature izvršilo završno finaliziranje svih aktivnosti po pitanju provođenja procesa eksterne mature.

Sa stanovišta svake pojedine škole to znači da je omogućena opcija za štampanje liste konačnih rezultata mature, koja uključuje tabelarni prikaz rezultata po svim predmetima koje je učenik/ca polagao/la u tekućoj školskoj godini.

Lista konačnih rezultata je za učenike najvažniji izvještaj koji im omogućava da na pregledan način dobiju informacije o svim rezultatima u protekla tri dana na jednom mjestu.

Također, učenik/ca ima mogućnost da odmah vidi sa koliko bodova se ostvareni rezultati prilikom polaganja eksterne mature uključuju u rangiranje prilikom upisa u srednju školu.

Sve osnovne škole Kantona Sarajevo (65 škola) u kojima je provedena eksterna matura u školskoj 2013/2014. godini su obavezne da, u skladu sa Pravilnikom o polaganju eksterne mature, objave liste konačnih rezultata kako bi svi učenici, odnosno njihovi roditelji/staratelji, imali mogućnost da iste pregledaju.

Koristimo ovu priliku da ispred Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC – radna grupa za informatičku podršku provođenja eksterne mature Kantona Sarajevo čestitamo svim učenicima, njihovim nastavnicima i rukovodstvima škola, članovima školskih maturalnih komisija, članovima ispitnih komisija, stručnim službama Ministarstva i UTIC-a na izvanredno provedenim aktivnostima koje su se obavile bez većih problema u ovom kompleksnom projektu.

Komisija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za informatičku podršku provođenja eksterne mature u osnovnim školama