EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Katalozi pitanja za eksternu maturu za osnovne i srednje škole

29. mart 2017 11:00 by Administrator in

U proteklom periodu na nivou Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo pokrenute su aktivnosti na izradi kataloga pitanja za eksternu maturu – posebno za osnovnu i posebno za srednju školu iz nastavnih predmeta iz kojih se polaže eksterna matura – Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Engleski jezik, Njemački jezik i Matematika.

Za osnovnu školu je pripremljen po jedan katalog pitanja za svaki nastavni predmet, dok su za srednju školu pripremljeni katalozi pitanja za gimnaziju, za srednje škole za stručno obrazovanje i obuku (u četverogodišnjem trajanju) i srednje škole za stručno obrazovanje i obuku (modularni program), odnosno nivoi A, B i C.

Katalozi pitanja predstavljaju dodatno sredstvo za kvalitetniju pripremu učenika za polaganje eksterne mature u osnovnoj školi, kao i za polaganje probne eksterne mature u srednjoj školi.

Ističemo da se pitanja iz kataloga neće nalaziti u testovima za eksternu maturu.

 

Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo

 

 

Kalendar polaganja eksterne mature i aktivnosti upisa u srednje škole

29. mart 2017 08:43 by Administrator in Matura, MONKS

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), čl.77. i 78 Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj: 23/10,a u vezi sa članom 21. Pravilnika o polaganju eksterne mature (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 48/13, 1/14, 21/15 i 5/16), ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donio je odluku kojom se utvrđuje Kalendar polaganja eksterne mature i drugih aktivnosti u vezi sa upisom učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju.

DATUM   DAN AKTIVNOST
 6. 6. 2017. UTORAK

Kraj redovne nastave za učenike 
9. razreda osnovne škole 

7. 6. 2017.
13. 6. 2017.

SRIJEDA
UTORAK

Sređivanje pedagoške dokumentacije i evidencije; organiziranje popravnih ispita za učenike 9. razreda
koji su imali nedovoljnu ocjenu iz jednog predmeta na kraju nastavne godine

19. 6. 2017. PONEDJELJAK
Polaganje eksterne mature
20. 6. 2017. UTORAK
Polaganje eksterne mature
21. 6. 2017. SRIJEDA
Objavljivanje rezultata eksterne mature

22. 6. 2017.
23. 6.2017. 

ČETVRTAK
PETAK

Izdavanje dokumentacije učenicima

27. 6. 2017.
4. 7. 2017.

UTORAK
UTORAK

Prvi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednje škole

5. 7. 2017.
6. 7. 2017.

SRIJEDA
ČETVRTAK

Objavljivanje rezultata prvog konkursnog roka

11. 7. 2017.
13. 7. 2017.

UTORAK
ČETVRTAK

Drugi konkursni rok za upis učenika u prvi
razred srednje škole

14. 7. 2017.

PETAK

Objavljivanje rezultata upisa u prvi razred srednje
škole nakon drugog konkursnog roka

 

Za kompletnu odluku kliknite na: Odluka


Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo

Eksterna matura u srednjim školama

28. februar 2017 09:58 by Administrator in Matura

S ciljem adekvatnog informiranja javnosti, dostavljamo sljedeću informaciju u vezi sa aktivnostima na organiziranju eksterne mature u srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2016/2017. godini:

- S obzirom da još uvijek nije donesen Zakon o srednjem obrazovanju, kojim je predviđeno uvođenje eksterne mature u srednjoj školi, Ministarstvo je odlučilo da učenici koji u tekućoj školskoj 2016/2017. godini pohađaju 4. razred srednje škole, pristupe pilot projektu polaganja eksterne mature. Predvidjeli smo da tokom aprila 2017. godine u svim srednjim školama bude provedena simulacija eksterne mature. Napominjemo, bez izuzetka, sve srednje škole koje obrazuju učenike u četverogodišnjem trajanju su dužne organizirati polaganje eksterne mature, u skladu sa instrukcijama ovog ministarstva.

- Polaganje maturskog ispita odnosno završnog ispita će se i ove školske godine realizirati u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu polaganja mature/završnog ispita, broj: 11-02-16643/11 od 4.5.2011. godine.

- Skrećemo pažnju na pojavu dezinformacija u školama u vezi sa eksternom maturom. Naime, svakodnevno se Ministarstvu anonimno obraćaju roditelji učenika sa upitima u vezi sa eksternom maturom, jer adekvatne informacije ne dobijaju u školama – učenici neće uopšte polagati eksternu maturu, matura se neće bodovati, učenici će biti oslobođeni prijemnog ispita na fakultetu, učenici izvan Kantona Sarajevo nemaju obavezu polaganja eksterne mature i sl. Sve navedene konstatacije odnosno upiti roditelja, upućuju na činjenicu da škole nisu na adekvatan način informirale roditelje u vezi sa ovom problematikom. Još jednom skrećemo pažnju na obavezu kontinuiranog i ispravnog obavještavanja roditelja u vezi sa aktivnostima koje se odnose na eksternu maturu i onemogućavanja nastavnicima da iznose vlastite stavove učenicima i roditeljima i time izazivaju opštu zbunjenost i strah, prvenstveno kod učenika. Na ovaj način se Ministarstvu onemogućava adekvatno provođenje cjelokupnog procesa eksterne mature, koje je izuzetno zahtjevan i kompleksan proces.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo