Eksterna matura u Kantonu Sarajevo

www.monks.baProvođenjem eksterne mature i izgradnjom centralnog informacionog sistema prijava, ocjenjivanja i kontrole svih faza eksterne mature učenika završnih razreda osnovnih škola Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo je od školske 2012/13. godine uvelo neke vrlo značajne novosti. Eksternom maturom se pokreće objektivizirani model evaluacije nastavnih planova i programa, uvode standardi vrednovanja postignuća učenika na kraju osnovnog obrazovanja, ali i uvodi uvažavanje postignutih rezultata mature kao jednog od kriterija prilikom upisa osnovaca u srednje škole.

Eksterna matura se polaže s ciljem objektivnijeg vrednovanja i ocjenjivanja pod jednakim uslovima za sve učenike i škole u Kantonu Sarajevo.

Implementacijom informacionog sistema ©EMIS Matura automatiziraju se svi administrativni i funkcionalni procesi vezani za upravljanje podacima o eksternoj maturi, uključujući matične podatke učenika, podatke o obaveznim i izbornim predmetima, članovima ispitnih komisija, postignutim rezultatima i drugo.

Sistem ©EMIS Matura u potpunosti implementira UTIC-ovu barcode tehnologiju, obezbjeđujući potrebnu anonimnost kandidata.

Projekt ©EMIS Matura je zvanično podržan od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS.

Informacioni sistem ©EMIS Matura predstavlja temeljnu informatičku osnovu za uspostavljanje sistema provođenja eksterne mature svih učenika završnog razreda osnovnih škola Kantona Sarajevo, uvažavajući sve zahtjeve i procedure zvanično usvojene od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih KS.

Relaciona baza ©EMIS Matura objedinjuje sve podatke o učenicima na jednom mjestu, pri čemu postoji stalna veza između podataka i procesa školskih EMIS baza i kooperativne Ministarske EMIS baze. Izuzetno brojne podatake, uključujući matične podatke o zaposlenima i učenicima, podatke o ostvarenom uspjehu u učenju i vladanju tokom svake školske godine i druge relevantne podatke sistem ©EMIS Matura objedinjuje u jedinstvenu cjelinu sa veoma visokom efikasnošću procesiranja i prikaza rezultata.

Upravljanje radnim rasporedima i samim tokom provođenja eksterne mature, uvid u cjelovitu sliku ostvarenih rezultata po učenicima, školama i za cijeli sistem, automatizirana izrada svih dokumenata (prijavni formular, naljepnice sa barkodovima učenika, liste rezultata po školama, uvjerenje o položenoj eksternoj maturi) samo su neki od standardnih procesa koji korištenjem sistema ©EMIS Matura dobivaju sasvim novu dimenziju i mijenjaju uobičajeni način rada u skladu sa modernim trendovima.

Glavne prednosti
Potpuna automatizacija složenih procedura i procesa
Centralizirana baza podatka svih faza i aktivnnosti tokom provođenja mature
Uspostava sistema kontrole upravljanja podacima cijelog sistema
Napredno izvještavanje sa elementima "business intelligence"

Osnovni moduli
Administriranje svih podataka o učenicima i ostvarenim rezultatima
Centralizirana baza podatka svih faza i aktivnnosti tokom provođenja mature
Centralizirana baza podataka svih učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

Podrška/edukacija
Kompletna dokumentacija za EMIS koordinatore, nastavnike i učenike
Permanenti centar za seminare i stručno osposobljavanje
Telefonska, e-mail i on-line podrška operatera - UTIC Help Desk

 

EMIS Matura

Treći dan eksterne mature

Klikni na bilo koju prikazanu pločicu i bit ćeš automatski prebačen na detaljne informacije napisane teme.

Eksterna matura je počela (18.06.2013) uspješnim okončavanjem ispita iz B/H/S jezika i književnosti, te iz fizike. Škole su izvršile unos podataka putem barcode uređaja i obrada unesenih podataka je okončana.

Drugi dan mature (19.06.2013) je također uspješno okončan. Učenici su drugog dana polagali ispite iz matematike, historije/povijesti i geografije/zemljopisa.

Treći dan mature (20.06.2013) je upravo u toku. Učenici trećeg dana polažu ispite iz prvog stranog jezika, biologije i hemije/kemije.

Rezultati ispita sa listama postignutih bodova su automatski generisani i, na osnovu Pravilnika, objavljeni u 19:00 sati istog dana. Škole će automatski preuzeti svoje liste i objaviti ih na oglasnim pločama škola.

 

Svim maturantima želimo dobre rezultate na ispitima, a školama da potvrde postignuća koja su ostvarena kroz redovnu nastavu i rad sa učenicima.  S R E T N O !

Drugi dan eksterne mature

RJEŠENJA ispitnih testova iz

GEOGRAFIJE / ZEMLJOPISA

postavljena na sistem u 13:56!

 EMIS koordinatori odmah trebaju preuzeti postavljena rješenja, odštampati ih u potrebnom broju primjeraka i dostaviti ispitnoj komisiji zaduženoj za dati predmet.
 


Danas počinje matura

 

Ispitni testovi za dan 

18.06.2013. godine

su završeni!

 Rezultati ostvareni na današnjim ispitima (B/H/S jezici i Fizika) će biti objavljeni večeras (18.06.2013.) u 19:00 sati
 


Eksternu maturu mogu polagati učenici iz drugih kantona FBiH

Kako se približava polaganje eksterne mature, podsjećamo ko ima mogućnost pristupiti polaganju eksterne mature. Naime, svaki učenik nakon uspješno okončanog završnog razreda u osnovnoj školi, ima pravo pristupiti polaganju eksterne mature.

Nakon izvršene nostrifikacije javne isprave o završenom obrazovanju od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, učenik koji je u inostranstvu stekao osnovno obrazovanje, može takođe pristupiti polaganju eksterne mature.

Učenik koji je na kraju završnog razreda osnovne škole upućen na popravni ispit iz jednog predmeta, popravni ispit može polagati u junskom ispitnom roku, a nakon što položi popravni ispit može u junskom roku pristupiti polaganju eksterne mature.
Učenik koji je na kraju završnog razreda upućen na popravni ispit iz dva predmeta,popravni ispit može polagati u augustu, a nakon što položi poravni ispit može polagati maturu u avgustovskom roku.

Ujedno, učenicima iz specijalnih osnovnih škola se omogućuje izbor polaganja mature u skladu sa objavljenim katalogom, o čemu odluku donosi roditelj/staratelj učenika.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo