Probno testiranje

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade procijenilo je da je u najboljem interesu učenika, u narednom periodu provesti probno testiranje učenika 9. razreda osnovne škole iz predmeta iz kojih će se polagati eksterna matura. S tim u vezi, informiramo Vas sljedeće.

U ponedjeljak, utorak i srijedu (24., 25. i 26 .03. 2014. godine), istovremeno, u svim osnovnim školama će biti provedeno probno testiranje učenika 9. razreda osnovne škole. Učenici    će tri dana biti testirani iz predmeta: Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Matematika, prvi strani jezik, te iz izbornih predmeta: Historija/Povijest, Geografija/Zemljopis, Informatika, Fizika, Hemija/Kemija i Biologija. Na ovaj način će svaki učenik biti testiran iz tri obavezna predmeta i po dva izborna predmeta.

Raspored probnog testiranja:

1. 24.03.2014. godine - testiranje iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, sa početkom u 09,00 sati;
- testiranje iz predmeta Fizika, sa početkom u 11,00 sati
- testiranje iz predmeta Informatika, sa početkom u 13,00 sati.

2. 25.03.2014. godine – testiranje iz predmeta Matematika, sa početkom u 09,00 sati;
- testiranje iz predmeta Historija/Povijest, sa početkom u 11,00 sati;
- testiranje iz predmeta Geografija/Zemljopis, sa početkom u 13,00 sati.

3. 26.03.2014. godine – testiranje iz prvog stranog jezika, sa početkom u 09,00sati;
- testiranje iz predmeta Biologija, sa početkom u 11,00 sati;
- testiranje iz predmeta Hemija/Kemija, sa početkom u 13,00 sati.

Testiranje iz svakog predmeta traje najduže 90 minuta. Napominjemo da je detaljna informacija u vezi sa provođenjem probnog testiranja dostavljena svim osnovnim školama, uz obavezu direktora škola da upoznaju sve učenike, roditelje i nastavnike sa sadržajem informacije.

Informacija eksterna matura.pdf (332,39 kb)

Eksterna matura u Kantonu Sarajevo

www.monks.baProvođenjem eksterne mature i izgradnjom centralnog informacionog sistema prijava, ocjenjivanja i kontrole svih faza eksterne mature učenika završnih razreda osnovnih škola Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo je od školske 2012/13. godine uvelo neke vrlo značajne novosti. Eksternom maturom se pokreće objektivizirani model evaluacije nastavnih planova i programa, uvode standardi vrednovanja postignuća učenika na kraju osnovnog obrazovanja, ali i uvodi uvažavanje postignutih rezultata mature kao jednog od kriterija prilikom upisa osnovaca u srednje škole.

Eksterna matura se polaže s ciljem objektivnijeg vrednovanja i ocjenjivanja pod jednakim uslovima za sve učenike i škole u Kantonu Sarajevo.

Implementacijom informacionog sistema ©EMIS Matura automatiziraju se svi administrativni i funkcionalni procesi vezani za upravljanje podacima o eksternoj maturi, uključujući matične podatke učenika, podatke o obaveznim i izbornim predmetima, članovima ispitnih komisija, postignutim rezultatima i drugo.

Sistem ©EMIS Matura u potpunosti implementira UTIC-ovu barcode tehnologiju, obezbjeđujući potrebnu anonimnost kandidata.

Projekt ©EMIS Matura je zvanično podržan od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS.

Informacioni sistem ©EMIS Matura predstavlja temeljnu informatičku osnovu za uspostavljanje sistema provođenja eksterne mature svih učenika završnog razreda osnovnih škola Kantona Sarajevo, uvažavajući sve zahtjeve i procedure zvanično usvojene od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih KS.

Relaciona baza ©EMIS Matura objedinjuje sve podatke o učenicima na jednom mjestu, pri čemu postoji stalna veza između podataka i procesa školskih EMIS baza i kooperativne Ministarske EMIS baze. Izuzetno brojne podatake, uključujući matične podatke o zaposlenima i učenicima, podatke o ostvarenom uspjehu u učenju i vladanju tokom svake školske godine i druge relevantne podatke sistem ©EMIS Matura objedinjuje u jedinstvenu cjelinu sa veoma visokom efikasnošću procesiranja i prikaza rezultata.

Upravljanje radnim rasporedima i samim tokom provođenja eksterne mature, uvid u cjelovitu sliku ostvarenih rezultata po učenicima, školama i za cijeli sistem, automatizirana izrada svih dokumenata (prijavni formular, naljepnice sa barkodovima učenika, liste rezultata po školama, uvjerenje o položenoj eksternoj maturi) samo su neki od standardnih procesa koji korištenjem sistema ©EMIS Matura dobivaju sasvim novu dimenziju i mijenjaju uobičajeni način rada u skladu sa modernim trendovima.

Glavne prednosti
Potpuna automatizacija složenih procedura i procesa
Centralizirana baza podatka svih faza i aktivnnosti tokom provođenja mature
Uspostava sistema kontrole upravljanja podacima cijelog sistema
Napredno izvještavanje sa elementima "business intelligence"

Osnovni moduli
Administriranje svih podataka o učenicima i ostvarenim rezultatima
Centralizirana baza podatka svih faza i aktivnnosti tokom provođenja mature
Centralizirana baza podataka svih učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

Podrška/edukacija
Kompletna dokumentacija za EMIS koordinatore, nastavnike i učenike
Permanenti centar za seminare i stručno osposobljavanje
Telefonska, e-mail i on-line podrška operatera - UTIC Help Desk

 

EMIS Matura

Treći dan eksterne mature

Klikni na bilo koju prikazanu pločicu i bit ćeš automatski prebačen na detaljne informacije napisane teme.

Eksterna matura je počela (18.06.2013) uspješnim okončavanjem ispita iz B/H/S jezika i književnosti, te iz fizike. Škole su izvršile unos podataka putem barcode uređaja i obrada unesenih podataka je okončana.

Drugi dan mature (19.06.2013) je također uspješno okončan. Učenici su drugog dana polagali ispite iz matematike, historije/povijesti i geografije/zemljopisa.

Treći dan mature (20.06.2013) je upravo u toku. Učenici trećeg dana polažu ispite iz prvog stranog jezika, biologije i hemije/kemije.

Rezultati ispita sa listama postignutih bodova su automatski generisani i, na osnovu Pravilnika, objavljeni u 19:00 sati istog dana. Škole će automatski preuzeti svoje liste i objaviti ih na oglasnim pločama škola.

 

Svim maturantima želimo dobre rezultate na ispitima, a školama da potvrde postignuća koja su ostvarena kroz redovnu nastavu i rad sa učenicima.  S R E T N O !

Drugi dan eksterne mature

RJEŠENJA ispitnih testova iz

GEOGRAFIJE / ZEMLJOPISA

postavljena na sistem u 13:56!

 EMIS koordinatori odmah trebaju preuzeti postavljena rješenja, odštampati ih u potrebnom broju primjeraka i dostaviti ispitnoj komisiji zaduženoj za dati predmet.
 


Danas počinje matura

 

Ispitni testovi za dan 

18.06.2013. godine

su završeni!

 Rezultati ostvareni na današnjim ispitima (B/H/S jezici i Fizika) će biti objavljeni večeras (18.06.2013.) u 19:00 sati