Donesen raspored polaganja po predmetima

Još sedam dana je ostalo do polaganja eksterne mature. U vezi s tim danas Vam donosimo raspored polaganja eksterne mature po predmetima. Shodno Odluci koju je donio ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prof. dr. Damir Marjanović, kalendarom aktivnosti je predviđeno da se eskterna matura polaže 18., 19. i 20. juna 2013. godine. Obavještavamo Vas da će se eksterna matura realizirati prema sljedećem rasporedu: 

Datum Ispit Vrijeme početka ispita
18.06.2013. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 10,00 h
Fizika 12,00 h
19.06.2013. Matematika 09,00 h
Historija/Povijest 11,00 h
Geografija/Zemljopis 13,00 h
20.06.2013. prvi strani jezik 09,00 h
Biologija 11,00 h
Hemija/Kemija 13,00 h

 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Kalendar polaganja eksterne mature

Kako se datum polaganja eksterne mature bliži, tako se finaliziraju i druge aktivnosti u vezi sa upisom učenika u prvi razred srednjih škola u Kantonu Sarajevo. U tom smislu je u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, prof dr. Damir Marjanović, danas donio Odluku kojom se utvrđuje Kalendar polaganja eksterne mature. 

Odluku o kalendaru polaganju ekterne mature možete pregledati i preuzeti ovdje  Kalendar polaganja eksterne mature.pdf (673 KB)

Nadalje, Vlada Kantona Sarajevo je usvojila i Odluku o upisu učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo, koja uvodi značajne promjene u odnosu na ranija pravila prilikom upisa  u srednje škole.

Nova pravila o upisu, koja se počinju primjenjivati od ove godine, u osnovi zamjenjuju polaganje prijemnog ispita, koja su se prakticirala u prethodom periodu. Umjesto prijemnih ispita, od sada se računaju rezultati postignuti na eksternoj maturi. Važno je napomenuti da ti rezultati umnogome doprinose u izračunu ukupnog broja bodova potrebnih za upis (do 30%), s tim da je Ministarstvo u pogledu minimalnih kriterija za upis u određene vrste škola (gimnazije, ekonomska škola i škole zdravstvene struke) neznatno povećalo minimalan broj bodova koje kandidat treba ostvariti da bi bio upisan u tu vrstu škole, s ciljem da i rezultati eksterne mature budu jedan od odlučujućih faktora za upis.

Eksterna matura se polaže iz obaveznih i izbornih predmeta koji su posebno značajni za određenu vrstu škole. Rezultat postignut na ispitima eksterne mature boduje se maksimalno sa 30 bodova, tako da se zbir bodova postignutih na svim ispitima eksterne mature pomnoži sa faktorom 0,60. Pri tome, maksimalan broj bodova koji se mogu postići na eksternoj maturi je 50 (pet ispita x 10 bodova). Ukoliko dakle taj broj pomnožimo sa 0,60 dobijemo 30. Kao ilustrativan način izračuna, navodimo sljedeće primjere:

a. učenik je osvojio ukupno 23 boda iz svih ispita mature. U tom slučaju mu za upis u srednju školu rezultati sa mature učestvuju sa 13,80 bodova (23 x 0,60 = 13,80),

b. učenik je osvojio ukupno 35 boda iz svih ispita mature. U tom slučaju mu za upis u srednju školu rezultati sa mature učestvuju sa 21,00 bodova (35 x 0,60 = 21,00).

Odluku o kriterijima o upisu učenika u prvi razred srednjih škola možete pregledati i preuzeti ovdje Kriteriji za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo.pdf (376 KB)

Kalendar polaganja eksterne mature i druge aktivnosti u vezi sa upisom učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo:
 

Kalendar polaganja eksterne mature i druge aktivnosti u vezi sa upisom učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo

Datum Dan Aktivnost
05.06.2013. srijeda Kraj redovne nastave za učenike 9. razreda osnovne škole

10.06.2013.
-
15.06.2013.

ponedjeljak subota Sređivanje pedagoške dokumentacije i evidencije; organiziranje popravnih ispita za učenike 9. razreda koji su imali nedovoljnu ocjenu iz jednog predmeta na kraju nastavne godine

18.06.2013.
19.06.2013.
20.06.2013.

utorak, srijeda, četvrtak Polaganje eksterne mature
21.06.2013. petak Objavljivanje rezultata eksterne mature
24.06.2013.
-
26.06.2013.

ponedjeljak -
srijeda

Izdavanje dokumentacije učenicima
18.06.2013.
-
01.07.2013.
utorak
- ponedjeljak
Prvi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednje škole
02.07.2013.
-
06.07.2013.
utorak
-
subota
Objavljivanje rezultata prvog konkursnog roka
08.07.2013.
-
10.07.2013.
ponedjeljak -
srijeda

Drugi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednje škole

11.07.2013. četvrtak Objavljivanje rezultata upisa u prvi razred srednje škole nakon drugog konkursnog roka

Relevantni dokumenti preuzeti iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo