EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Informacija o probnom testiranju - 1. dan

24. mart 2014 15:00 by Mersida Karačić in Matura

Dragi učenici, cijenjeni roditelji i nastavnici,

width 90=

Danas je uspješno protekao prvi dan u realiziranju probnog testiranja u svim osnovnim školama na području Kantona Sarajevo, a koje se odnosi na provođenje eksterne mature.

Testiranje je provedeno iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, te Fizika i Informatika.

Prema prvim podacima sa kojima raspolaže Ministarstvo, prisustvo učenika je bilo preko 95%, a rezultati bodovanja testova iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Fizika i Informatika će u najvećem broju škola biti dostupni učenicima i roditeljima već danas u poslijepodnevnim časovima.

Eksterna matura - INFORMACIJA

17. mart 2014 12:36 by Mersida Karačić in Matura

width 100=

S ciljem adekvatnog informiranja u vezi sa aktivnostima koje se odnose na uspješnu pripremu i realiziranje eksterne mature za učenike koji u ovoj školskoj godini pohađaju 9. razred osnovne škole, a koje se provode na nivou Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, još jednom dajemo sljedeće informacije:
 
1. Svi učenici 9. razreda osnovne škole će polagati maturu iz tri obavezna predmeta: Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Matematika, strani jezik - prvi strani jezik (Engleski, Njemački, Francuski ili Arapski jezik). Pored tri navedena predmeta, učenici polažu eksternu maturu iz još dva izborna predmeta, koja biraju u okviru dvije grupe predmeta:
 
I grupa: Historija/Povijest, Geografija/Zemljopis i Informatika;
II grupa: Fizika, Hemija/Kemija i Biologija.
 
Promjena u odnosu na prethodnu školsku godinu je uvođenje nastavnog predmeta - Informatika kao još jednog izbornog predmeta za koji će se učenici moći opredijeliti da polažu eksternu maturu.
 
2. Učenici su dužni, u skladu sa Pravilnikom o polaganju eksterne mature, da se najkasnije do 15.aprila 2014. godine opredijele za izborne predmete.
 
3. Ministarstvo je donijelo Instrukciju o izboru šest osnovnih škola na području Kantona Sarajevo u kojima će učenici koji dolaze izvan Kantona Sarajevo polagati eksternu maturu. Ovom instrukcijom određuje se sljedećih šest osnovnih škola na području Kantona Sarajevo u kojima će učenici koji su završili osnovnu školu izvan Kantona Sarajevo polagati eksternu maturu: 

a. JU “Deveta osnovna škola”
b. JU OŠ “Skender Kulenović”
c. JU OŠ “Fatima Gunić”
d. JU OŠ “Čengić Vila I”
e. JU OŠ “Grbavica I”
f. JU OŠ “Porodice ef. Ramić”.
 
U skladu sa Pravilnikom, učenici koji dolaze izvan Kantona Sarajevo, su dužni da se prijave za polaganje eksterne mature u navedene škole, najkasnije 10 dana prije polaganja eksterne mature.
 
4. Na zvaničnoj web stranici Ministarstva-link „eksterna matura“ se nalazi Ispitni katalog, sa 12 vodiča (za svaki predmet pojedinačno), koji je objavljen 20. januara 2014. godine, što predstavlja materijal iz kojeg je potrebno da se učenici pripremaju za polaganje eksterne mature. Pored navedenog dokumenta, na istom mjestu se nalazi dostupan i prošlogodišnji ispitni katalog, koji sadrži pitanja i odgovore, što takođe predstavlja kvalitetnu osnovu za pripremanje učenika za polaganje eksterne mature. Još jednom posebno naglašavamo da su prošlogodišnji ispitni katalozi (pitanja sa odgovorima za svaki predmet pojedinačno), adekvatan i kvalitetan materijal za pripremanje učenika za eksternu maturu.
 
5. Literatura koja je navedena u svakom vodiču predstavlja cjelokupnu literaturu koja je korištena za pripremanje vodiča, ali istovremeno predstavlja i sve udžbenike iz kojih se učenici mogu pripremati za eksternu maturu. Naglašavamo da je potrebno da se učenik priprema isključivo iz udžbenika koje je koristio tokom školovanja (radi se o udžbenicima koji se nalaze na Spisku odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole). Netačne informacije, koje su se pojavile u određenom broju škola, u vezi sa obavezom učenika da koriste sve udžbenike, navedene u literaturi (15, 16 ili 17 udžbenika), a koje su izazvale paniku među učenicima i roditeljima, želimo i na ovaj način da demantiramo.
 
6. Provjera nivoa usvojenih znanja i sposobnosti, koje su učenici razvili u toku devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja iz obaveznih predmeta Matematike, Engleskog i Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti obuhvata nastavno gradivo raspoređeno u nastavne oblasti, se ne razlikuje od gradiva sa prošlogodišnje eksterne mature. Učenicima se preporučuje da zadatke za vježbu i utvrđivanje gradiva koriste iz prošlogodišnjih kataloga za polaganje Eksterne mature.
 
7. U ovoj školskoj godini će se eksterna matura polagati u trećoj sedmici juna, odnosno u periodu od 16. do 20 juna, a o tačnom terminu polaganja će sve škole biti blagovremeno informirane.
 
NAPOMENA: Ministarstvo će kontinuirano nastaviti obavještavati sve zainteresirane, putem web stranice, u vezi sa svim relevantnim aktivnostima koje se odnose na polaganje eksterne mature te pružati pouzdane, dostupne i svima razumljive informacije o eksternoj maturi.

Informacije.pdf (656,87 kb)

Probno testiranje

17. mart 2014 11:01 by Mersida Karačić in Matura

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade procijenilo je da je u najboljem interesu učenika, u narednom periodu provesti probno testiranje učenika 9. razreda osnovne škole iz predmeta iz kojih će se polagati eksterna matura. S tim u vezi, informiramo Vas sljedeće.

U ponedjeljak, utorak i srijedu (24., 25. i 26 .03. 2014. godine), istovremeno, u svim osnovnim školama će biti provedeno probno testiranje učenika 9. razreda osnovne škole. Učenici    će tri dana biti testirani iz predmeta: Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Matematika, prvi strani jezik, te iz izbornih predmeta: Historija/Povijest, Geografija/Zemljopis, Informatika, Fizika, Hemija/Kemija i Biologija. Na ovaj način će svaki učenik biti testiran iz tri obavezna predmeta i po dva izborna predmeta.

Raspored probnog testiranja:

1. 24.03.2014. godine - testiranje iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, sa početkom u 09,00 sati;
- testiranje iz predmeta Fizika, sa početkom u 11,00 sati
- testiranje iz predmeta Informatika, sa početkom u 13,00 sati.

2. 25.03.2014. godine – testiranje iz predmeta Matematika, sa početkom u 09,00 sati;
- testiranje iz predmeta Historija/Povijest, sa početkom u 11,00 sati;
- testiranje iz predmeta Geografija/Zemljopis, sa početkom u 13,00 sati.

3. 26.03.2014. godine – testiranje iz prvog stranog jezika, sa početkom u 09,00sati;
- testiranje iz predmeta Biologija, sa početkom u 11,00 sati;
- testiranje iz predmeta Hemija/Kemija, sa početkom u 13,00 sati.

Testiranje iz svakog predmeta traje najduže 90 minuta. Napominjemo da je detaljna informacija u vezi sa provođenjem probnog testiranja dostavljena svim osnovnim školama, uz obavezu direktora škola da upoznaju sve učenike, roditelje i nastavnike sa sadržajem informacije.

Informacija eksterna matura.pdf (332,39 kb)