EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Kalendar polaganja eksterne mature

13. maj 2013 15:09 by Administrator in MONKS

Kako se datum polaganja eksterne mature bliži, tako se finaliziraju i druge aktivnosti u vezi sa upisom učenika u prvi razred srednjih škola u Kantonu Sarajevo. U tom smislu je u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, prof dr. Damir Marjanović, danas donio Odluku kojom se utvrđuje Kalendar polaganja eksterne mature. 

Odluku o kalendaru polaganju ekterne mature možete pregledati i preuzeti ovdje  Kalendar polaganja eksterne mature.pdf (673 KB)

Nadalje, Vlada Kantona Sarajevo je usvojila i Odluku o upisu učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo, koja uvodi značajne promjene u odnosu na ranija pravila prilikom upisa  u srednje škole.

Nova pravila o upisu, koja se počinju primjenjivati od ove godine, u osnovi zamjenjuju polaganje prijemnog ispita, koja su se prakticirala u prethodom periodu. Umjesto prijemnih ispita, od sada se računaju rezultati postignuti na eksternoj maturi. Važno je napomenuti da ti rezultati umnogome doprinose u izračunu ukupnog broja bodova potrebnih za upis (do 30%), s tim da je Ministarstvo u pogledu minimalnih kriterija za upis u određene vrste škola (gimnazije, ekonomska škola i škole zdravstvene struke) neznatno povećalo minimalan broj bodova koje kandidat treba ostvariti da bi bio upisan u tu vrstu škole, s ciljem da i rezultati eksterne mature budu jedan od odlučujućih faktora za upis.

Eksterna matura se polaže iz obaveznih i izbornih predmeta koji su posebno značajni za određenu vrstu škole. Rezultat postignut na ispitima eksterne mature boduje se maksimalno sa 30 bodova, tako da se zbir bodova postignutih na svim ispitima eksterne mature pomnoži sa faktorom 0,60. Pri tome, maksimalan broj bodova koji se mogu postići na eksternoj maturi je 50 (pet ispita x 10 bodova). Ukoliko dakle taj broj pomnožimo sa 0,60 dobijemo 30. Kao ilustrativan način izračuna, navodimo sljedeće primjere:

a. učenik je osvojio ukupno 23 boda iz svih ispita mature. U tom slučaju mu za upis u srednju školu rezultati sa mature učestvuju sa 13,80 bodova (23 x 0,60 = 13,80),

b. učenik je osvojio ukupno 35 boda iz svih ispita mature. U tom slučaju mu za upis u srednju školu rezultati sa mature učestvuju sa 21,00 bodova (35 x 0,60 = 21,00).

Odluku o kriterijima o upisu učenika u prvi razred srednjih škola možete pregledati i preuzeti ovdje Kriteriji za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo.pdf (376 KB)

Kalendar polaganja eksterne mature i druge aktivnosti u vezi sa upisom učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo:
 

Kalendar polaganja eksterne mature i druge aktivnosti u vezi sa upisom učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo

Datum Dan Aktivnost
05.06.2013. srijeda Kraj redovne nastave za učenike 9. razreda osnovne škole

10.06.2013.
-
15.06.2013.

ponedjeljak subota Sređivanje pedagoške dokumentacije i evidencije; organiziranje popravnih ispita za učenike 9. razreda koji su imali nedovoljnu ocjenu iz jednog predmeta na kraju nastavne godine

18.06.2013.
19.06.2013.
20.06.2013.

utorak, srijeda, četvrtak Polaganje eksterne mature
21.06.2013. petak Objavljivanje rezultata eksterne mature
24.06.2013.
-
26.06.2013.

ponedjeljak -
srijeda

Izdavanje dokumentacije učenicima
18.06.2013.
-
01.07.2013.
utorak
- ponedjeljak
Prvi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednje škole
02.07.2013.
-
06.07.2013.
utorak
-
subota
Objavljivanje rezultata prvog konkursnog roka
08.07.2013.
-
10.07.2013.
ponedjeljak -
srijeda

Drugi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednje škole

11.07.2013. četvrtak Objavljivanje rezultata upisa u prvi razred srednje škole nakon drugog konkursnog roka

Relevantni dokumenti preuzeti iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Izvještaj o relizaciji provođenja pilot projekta

16. april 2013 10:41 by Mersida Karačić in Matura, MONKS

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u saradnji sa UTIC-om i svim osnovnim školama (osim specijalnih) na području Kantona Sarajevo provelo je pilot projekat - eksterna matura, za sve učenike devetih razreda, dana 08.04, 09.04 i 10.04. 2013. godine. Iako je tih dana saobraćaj zbog štrajka KJPK „Gras“ bio u zastoju, to nije spriječilo da od ukupnog broja učenika devetog razreda 2.618, testiranju pristupi 2.573 tj. 98% (samo 45 učenika nije pristupilo testiranju), odnosno da se provede pilot projekat eksterna matura.

Kao priprema za eksternu maturu koja će biti provedena u junu 2013. godine, u dvije osnovne škole: „Behaudin Selmanović“ i „Porodice ef. Ramić“ – eksterna matura provedena je na način, da je kompletan proces informatički podržan (preuzimanje testova, preuzimanje rješenja, distribucija testova, bodovanje, vrednovanje, unos podataka u EMIS sistem, ispis rezultata, statistika itd.), a u svim ostalim školama izvršeno je probno testiranje učenika za tri obavezna i dva izborna predmeta

U ponedeljak (08.04.2013.godine) testiranje je provedeno iz  Bosanskog, hrvatskog, srpskog  jezika i književnosti (obavezni predmet) i Fizike (za učenike koji su se opredijelili za fiziku kao izborni predmet ).

U utorak (09.04. 2013. godine) testiranje je provedeno iz predmeta Matematika (obavezni), Historija ili Geografija (u zavisnosti za koji izborni predmet su se opredijelili učenici).

U srijedu, 10.04.2013.godine svi učenici su testirani iz prvog stranog jezika i iz Biologije ili Hemije/Kemije (u zavisnosti za koji izborni predmet su se opredijelili učenici)

Ministarstvu su dostavljeni svi rezultati i to sa podacima po svakoj školi, učeniku i predmetima koji su testirani. U prvoj izbornoj grupi koju čine bilogija, hemija i fizika uočeno je da je  najveći broj učenika izabrao biologiju, potom fiziku i veoma mali broj se odlučio za hemiju. Iz druge izborne grupe predmeta koju čine historija i geografija, veći broj učenika se odlučio za historiju. Testovi iz svih predmeta su vrednovani sa maksimalno osvojenih 10 bodova.

Predmeti iz kojih se polagala matura:

OBAVEZNI PREDMETI:

- Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost;
- Matematika i
- Prvi strani jezik

IZBORNA GRUPA I: Fizika, Hemija i Biologija

IZBORNA GRUPA II: Historija i Geografija 

Ukupan broj
škola

Ukupan broj
učenika

Bosanski,
hrvatski srpski jezik i
književost
 Matematika  Strani jezik
65  2.573      
Ukupan prosjek    7,99  3,74  8,10

 

 

 

 

 Strani jezik  Fizika  Hemija Biologija  Geografija  Historija
           
 8,10  6,61  6,71  7,08  7,05  6,80

 

 

 

 

Ministarstvo je također uradilo ispitivanje korelacije između osvojenih bodova na testu i ocjene  na uzorku od 100 učenika i došlo se do zaključka da su osvojeni bodovi na testovima odgovarajući ocjenama iz predmeta koji je učenik ostvario tokom prethodnog školovanja. Ukupni rezultati su pokazali da su testovi bili dobro koncipirani te sa su pitanja prilagođena nastavnom planu i programu.

Pilot projekat provođenja eksterne mature odnosno testiranje učenika devetih (IX) razreda uspješno je realizovan zahvaljujući dobroj saradnji sa školama, Vijećem roditelja Kantona Sarajevo, kvalitetno urađenim predmetnim katalozima, jasnim uputama i smjernicama koje su dostavljene školama od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo kao i informatičko-tehničkoj i administrativnoj podršci UTIC-a u kreiranju i upravljanju informacionim sistemom www.emis.matura.ba, a koji je kreiran za potrebe provođenja eksterne mature i savremeno je rješenje za upravljanje jednim veoma važnim procesom u obrazovanju.

Nastavno osoblje i uprave škola, uz profesionalan i adekvatan način koordiniranja direktora škole (predsjednika školskih komisija) i Emis odgovornih osoba, timskim radom su u potpunosti ispoštovali proceduru predviđenu za realizaciju probnog testiranja eksterne mature i pokazali visok nivo odgovornosti i uspješnosti u pristupanju sistemu.

Testovi za polaganje ispita za pilot projekat-eksterna matura su preuzimani sa portala www.emis.matura.ba u tačno određeno vrijeme (kada su učenici već bili u razredima) i isprintani te podijeljeni učenicima u predviđeno vrijeme.

Svi ispiti su počeli u predviđeno vrijeme. Iako su škole poštovale predviđeno vrijeme izrade testova od 90 minuta, učenici su završavali izradu testova i prije predviđenog vremena. Predmetni nastavnici su u trajanju od 5 do 15 minuta upoznali učenike o strukturi testa i načinu izrade. Dežurna komisija  je potvrdila kroz Zapisnike za svaki nastavni predmet pojedinačno, način na koji je realizirano testiranje (vrijeme, broj učenika koji je pristupio testiranju, način na koji je proteklo testiranje, kao i eventualne napomene), te testove učenika u kovertama predali EMIS odgovornoj osobi.

EMIS odgovorne osobe škole su na vrijeme, zahvaljujući ažurnim i odgovornim uposlenicima Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i efikasnoj informatičko-tehničkoj podršci Univerzitetsko-teleinformatičkog centra (UTIC-a) blagovremeno dostavili potreban materijal za realizaciju testiranja tj. identifikacione obrasce učenika sa barkodovima za testove. Škole su u elektronskoj formi dostavile rezultate testiranja za svaki nastavni predmet isti dan kada je realizirano testiranje.

Škole su postavile na oglasnu ploču rezultate testiranja za svaki nastavni predmet isti dan kada je realizirano testiranje, kako bi učenici bili informisani o postignutim rezultatima.

I pored svih pohvala od strane škola, za uspješno provođenje pilot projekta-eksterna matura, te menadžmenta i uposlenika dvije škole u kojima je provođen pilot projekat u potpunosi informatički podržan, uočili smo i određene nedostatke koje bi trebalo korigovati prije provođenja mature u mjesecu junu 2013. godine:

- Tehnički u testovima za nastavne predmete Fiziku i Matematiku nije bilo predviđeno dovoljno prostora za izradu zadataka.
- U testovima su korištene slike u boji radi printanj, a sve škole niti nemaju printer u boji. (Npr. za nastavni predmet Biologija zbog toga slika nervne stanice nije bila adekvatno prikazana).
- U testovima za nastavni predmet Hemija, 3. pitanje se dupliralo, pitanja u testu i odgovor u „ključu“ nisu bili usaglašeni.
- Treba pojednostaviti zapisnike o procedurama: preuzimanja i pregledanja testova.
- Potrebno izvršiti dodatne analize na osnovu izvještaja o testiranju

Opći je utisak da je sama simulacija eksterne mature ispunila svoju svrhu i da će uočeni sitni nedostaci i dileme u Uputama, a u samoj realizaciji eksterne mature biti korigovani. Da bi se u potpunosti realizovao ovaj projekat potrebna je i adekvatna priprema, timski rad, dobra koordinacija i komunikacija, što je u našem slučaju i bilo tako.

I na kraju sve pohvale za ovaj veliki iskorak svima onima koji su krenuli od ideje, onima koji su osmislili i kreirali program, kao i onima koji su neposredno učestvovali u realizaciji simulacije, prije svega učenicima koji na najbolji mogući način prihvatili ovaj projekat, nastavnicima, Komisijama, Ministarstvu i svima onima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Završen pilot projekat eksterne mature

11. april 2013 08:53 by Mersida Karačić in Matura

Jučer, 10.04.2013 godine, je uspješno okončan i treći dan u realiziranju pilot projekta/probnog testiranja provođenja eksterne mature u svim osnovnim školama na području Kantona Sarajevo.

Testiranje je provedeno iz prvog stranog jezika, te iz predmeta Biologija, odnosno Hemija/Kemija, (u zavisnosti za koji izborni predmet su se opredijelili učenici). Tokom drugog dana, već u poslijepodnevnim časovima učenicima su bili poznati rezultati testova sa probnog testiranja iz predmeta Matematika, te Historija/Povijest i Geografija/Zemljopis.

U srijedu 10.04.2013 godine, komisije u školama su, nakon završenih testiranja, bodovale testove, te objavile rezultate učenicima i njihovim roditeljima.

Zbirne podatke, koji se odnose na ukupne rezultate iz sva tri dana testiranja, sve škole dužne su dostaviti Ministarstvu do petka, 12.04.2013. godine.

Svim maturantima osnovnih škola Kantona Sarajevo želimo uspješno rješavanje ispitnih testova i postizanje što boljih rezultata! EMIS.MATURA Management Team