EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Polaganje eksterne mature - riječ Ministra

26. januar 2013 22:11 by Damir Marjanović in Matura, MONKS

Cijenjeni učenici, nastavnici i roditelji,
zbog potrebe adekvatnog i ispravnog informiranja u vezi sa pitanjem polaganja eksterne mature na kraju devetog razreda osnovne škole, a koje u posljednje vrijeme zaokuplja posebnu pažnju javnosti obavještavamo Vas sljedeće:

članom 25. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Srajevo i Koncepcijom devetogodišnje osnovne škole je utvrđena obaveza polaganja eksterne mature na kraju devetog razreda osnovne škole.

Shodno navedenoj zakonskoj obavezi, na nivou Ministarstva kontinuirano traju aktivnosti na izradi programa za polaganje eksterne mature u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo, za učenike koji u školskoj 2012/2013. godini pohađaju 9. razred osnovne škole (2,615 učenika).

Komisija, koja je formirana na nivou Ministarstva, ima zadatak donošenje sljedećih akata:

  • Model eksterne mature;
  • Okvirni program eksterne mature u Kantonu Sarajevo;
  • Pravilnik o polaganju eksterne mature;
  • Izmjene i dopune Kriterija za upis učenika u prvi razred srednje škole.
 Model eksterne mature se sastoji u sljedećem:

svi učenici 9. razreda osnovne škole će polagati maturu iz tri obavezna predmeta: Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost. Matematika, strani jezik (Engleski, Njemački, Francuski ili Arapski jezik). Pored tri navedena predmeta, učenicima se ostavlja mogućnost izbora još dva nastavna predmeta iz kojih će polagati maturu, u okviru dvije grupe predmeta - I grupa: Historija i Geografija; II grupa: Fizika. Hemija Biologija.

Pitanja iz svih predmeta će obuhvatiti nastavno gradivo iz 8. i 9. razreda osnovne škole.

Kako bi se učenicima dala mogućnost što kvalitetnije pripreme za uspješno polaganje eksterne mature, formirane su potkomisije za svaki od navedenih nastavnih predmeta, (ukupno 11 potkomisija), od kojih svaka broji po pet članova odnosno 5 nastavnika odgovarajućeg predmeta iz osnovnih i srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo, pri čemu je najveći broj nastavnika iz osnovnih škola.

Zadatak svake potkomisije je da do kraja prvog polugodišta školske 2012/2013. godine (do 31.12. 2012. godine) sačini po 200 pitanja za svaki predmet, osim za predmete Njemački, Arapski i Francuski jezik, iz kojih je potrebno sastaviti po 100 pitanja.

Nakon što potkomisije dostave pitanja, dio pripremljenih pitanja iz svakog predmeta će se ugraditi i objediniti u katalog pitanja i najmanje tri mjeseca prije početka polaganja eksterne mature, spomenuti katalog će biti dostupan svim učenicima, njihovim roditeljima, kao i nastavnicima na vveb stranici Ministarstva i vveb stranicama svih osnovnih škola.

Katalog će takođe sadržavati i ishode učenja koje očekujemo da učenici postignu, odnosno kojim nivoom znanja želimo da ovladaju nakon što završe 9. razred osnovne škole. Ishodi učenja, u stvari, predstavljaju obrazovne, odgojne i funkcionalne ciljeve kojima učenici iz nastavnih predmeta koji će se polagati u okviru polaganja eksterne mature, želimo da ovladaju.

Paralelno sa ovom aktivnosti na izradi kataloga, se provodi jednako važna aktivnost, a to je rad na izradi Pravilnika o polaganju eksterne mature, kojim će se urediti sva tehnička pitanja provođenja eksterne mature.

Naša namjera je da ovi podzakonskim aktom regulišemo različita pitanja, koja se, između ostalog, odnose na informatičku podršku, tehničku podršku, mjesto i vrijeme polaganja eksterne mature, način ispravljanja i bodovanja učeničkih odgovora i si.

Jedna od važnih dilema je i mjesto polaganja mature, odnosno da li će svi učenici, njih oko 2 615, polagati zajedno na jednom mjestu (Zetra ili Sakenderija) ili će učenici u poznatom ambijentu, a to je učionica škole koju pohađaju, polagati maturu (s obzirom na kratak vremenski period koji nam je preostao, odlučili smo da će se matura za prvu generaciju učenika organizirati u školama koje učenici pohađaju).

Nastavnici koji će dežurati za vrijeme polaganja ispita će biti nastavnici iz drugih škola, što znači da ćemo izvršiti rotiranje nastavnika, kako bismo obezbijedili nepristrasnost prilikom polaganja eksterne mature, te očekujemo da će oko 300 nastavnika biti uključeno u ovu aktivnost.

Ministarstvo je svjesno da će eksterna matura predstavljati i jednu vrstu eksternog ocjenjivanja nastavnika i škola, kroz koju ćemo moći steći uvid u kvalitet realiziranja nastavnih sadržaja, obim u kojem je taj sadržaj realiziran i si. te na taj način imati mogućnost pojačati rad u školama u kojima eventualno izostane dobra prolaznost kod učenika prilikom polaganja mature.

Očekujemo da na ovaj način relaksiramo učenike, njihove roditelje, ali i nastavnike u školama, jer ćemo blagovremenim dostavljanjem kataloga dati prostor učenicima, ali i nastavnicima da u periodu maj - juni sa učenicima zajednički ponavljaju gradivo 8. i 9. razreda, utvrde nivo znanja, kao i potrebu dodatnog utvrđivanja gradiva, odnosno pripreme učenike za polaganje eksterne mature.

Poredeći sa dosadašnjim testovima za upis u prvi razred srednje škole, donijeli smo odluku da pitanja za polaganje eksterne mature budu jednostavnija, nego što je to bio slučaj na prijemnim ispitima do sada, jer ne treba zaboraviti činjenicu da se od ove školske godine, znanje, umjesto dosadašnja tri nastavna predmeta, provjerava iz 5 nastavnih predmeta.

Kako bi otklonili eventualne dileme oko eksterne mature, u narednom periodu ćemo vas na prikladan način kontinuirano informirati o svim aktivnostima, kako bi zajednički uspješno realizirali ovaj projekat i na taj način postali dio evropskog prostora obrazovanja.