EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Ispit iz predmeta Geografija / Zemljopis

16. juni 2015 12:28 by Administrator in Matura

OBAVJEŠTENJE ŠKOLSKIM MATURALNIM KOMISIJAMA

1. Ispitni testovi is predmeta 'Geografija / Zemljopis' su objavljeni i aktivirani u 12:30.

2. Ispitni testovi is predmeta 'Geografija / Zemljopis - prilagođeni nivo' su objavljeni i aktivirani u 12:31.

Ispit eksterne mature iz predmeta Geografija / Zemljopis počinje danas, 16.06.2015. u 13:00.

Predsjednici školskih maturalnih komisija svih osnovnih škola, ovlašteni i zaduženi za sprovođenje eksterne mature učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo, su obavezni da postavljene ispitne materijale odmah preuzmu putem sistema EMIS Matura, odštampaju potreban broj primjeraka, kompletiraju i uvežu po stranicama za svakog učenika date škole i da, po Pravilniku, iste dostave članovima školske maturalne komisije u prostorije za polaganje ispita eksterne mature.

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO

prof. dr. Senad Burak
predsjednik Kantonalne komisije za informatičku podršku
provođenja eksterne mature u Kantonu Sarajevo

Ispit iz predmeta HISTORIJA / POVIJEST

16. juni 2015 10:41 by Administrator in Matura

OBAVJEŠTENJE ŠKOLSKIM MATURALNIM KOMISIJAMA

1. Ispitni testovi is predmeta 'Historija / Povijest' su objavljeni i aktivirani u 10:30.

2. Ispitni testovi is predmeta 'Historija / Povijest- prilagođeni nivo' su objavljeni i aktivirani u 10:31.

Ispit eksterne mature iz predmeta Historija / Povijest počinje danas, 16.06.2015. u 11:00.

Predsjednici školskih maturalnih komisija svih osnovnih škola, ovlašteni i zaduženi za sprovođenje eksterne mature učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo, su obavezni da postavljene ispitne materijale odmah preuzmu putem sistema EMIS Matura, odštampaju potreban broj primjeraka, kompletiraju i uvežu po stranicama za svakog učenika date škole i da, po Pravilniku, iste dostave članovima školske maturalne komisije u prostorije za polaganje ispita eksterne mature.

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO

prof. dr. Senad Burak
predsjednik Kantonalne komisije za informatičku podršku
provođenja eksterne mature u Kantonu Sarajevo

Izvještaj o relizaciji provođenja pilot projekta

16. april 2013 10:41 by Mersida Karačić in Matura, MONKS

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u saradnji sa UTIC-om i svim osnovnim školama (osim specijalnih) na području Kantona Sarajevo provelo je pilot projekat - eksterna matura, za sve učenike devetih razreda, dana 08.04, 09.04 i 10.04. 2013. godine. Iako je tih dana saobraćaj zbog štrajka KJPK „Gras“ bio u zastoju, to nije spriječilo da od ukupnog broja učenika devetog razreda 2.618, testiranju pristupi 2.573 tj. 98% (samo 45 učenika nije pristupilo testiranju), odnosno da se provede pilot projekat eksterna matura.

Kao priprema za eksternu maturu koja će biti provedena u junu 2013. godine, u dvije osnovne škole: „Behaudin Selmanović“ i „Porodice ef. Ramić“ – eksterna matura provedena je na način, da je kompletan proces informatički podržan (preuzimanje testova, preuzimanje rješenja, distribucija testova, bodovanje, vrednovanje, unos podataka u EMIS sistem, ispis rezultata, statistika itd.), a u svim ostalim školama izvršeno je probno testiranje učenika za tri obavezna i dva izborna predmeta

U ponedeljak (08.04.2013.godine) testiranje je provedeno iz  Bosanskog, hrvatskog, srpskog  jezika i književnosti (obavezni predmet) i Fizike (za učenike koji su se opredijelili za fiziku kao izborni predmet ).

U utorak (09.04. 2013. godine) testiranje je provedeno iz predmeta Matematika (obavezni), Historija ili Geografija (u zavisnosti za koji izborni predmet su se opredijelili učenici).

U srijedu, 10.04.2013.godine svi učenici su testirani iz prvog stranog jezika i iz Biologije ili Hemije/Kemije (u zavisnosti za koji izborni predmet su se opredijelili učenici)

Ministarstvu su dostavljeni svi rezultati i to sa podacima po svakoj školi, učeniku i predmetima koji su testirani. U prvoj izbornoj grupi koju čine bilogija, hemija i fizika uočeno je da je  najveći broj učenika izabrao biologiju, potom fiziku i veoma mali broj se odlučio za hemiju. Iz druge izborne grupe predmeta koju čine historija i geografija, veći broj učenika se odlučio za historiju. Testovi iz svih predmeta su vrednovani sa maksimalno osvojenih 10 bodova.

Predmeti iz kojih se polagala matura:

OBAVEZNI PREDMETI:

- Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost;
- Matematika i
- Prvi strani jezik

IZBORNA GRUPA I: Fizika, Hemija i Biologija

IZBORNA GRUPA II: Historija i Geografija 

Ukupan broj
škola

Ukupan broj
učenika

Bosanski,
hrvatski srpski jezik i
književost
 Matematika  Strani jezik
65  2.573      
Ukupan prosjek    7,99  3,74  8,10

 

 

 

 

 Strani jezik  Fizika  Hemija Biologija  Geografija  Historija
           
 8,10  6,61  6,71  7,08  7,05  6,80

 

 

 

 

Ministarstvo je također uradilo ispitivanje korelacije između osvojenih bodova na testu i ocjene  na uzorku od 100 učenika i došlo se do zaključka da su osvojeni bodovi na testovima odgovarajući ocjenama iz predmeta koji je učenik ostvario tokom prethodnog školovanja. Ukupni rezultati su pokazali da su testovi bili dobro koncipirani te sa su pitanja prilagođena nastavnom planu i programu.

Pilot projekat provođenja eksterne mature odnosno testiranje učenika devetih (IX) razreda uspješno je realizovan zahvaljujući dobroj saradnji sa školama, Vijećem roditelja Kantona Sarajevo, kvalitetno urađenim predmetnim katalozima, jasnim uputama i smjernicama koje su dostavljene školama od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo kao i informatičko-tehničkoj i administrativnoj podršci UTIC-a u kreiranju i upravljanju informacionim sistemom www.emis.matura.ba, a koji je kreiran za potrebe provođenja eksterne mature i savremeno je rješenje za upravljanje jednim veoma važnim procesom u obrazovanju.

Nastavno osoblje i uprave škola, uz profesionalan i adekvatan način koordiniranja direktora škole (predsjednika školskih komisija) i Emis odgovornih osoba, timskim radom su u potpunosti ispoštovali proceduru predviđenu za realizaciju probnog testiranja eksterne mature i pokazali visok nivo odgovornosti i uspješnosti u pristupanju sistemu.

Testovi za polaganje ispita za pilot projekat-eksterna matura su preuzimani sa portala www.emis.matura.ba u tačno određeno vrijeme (kada su učenici već bili u razredima) i isprintani te podijeljeni učenicima u predviđeno vrijeme.

Svi ispiti su počeli u predviđeno vrijeme. Iako su škole poštovale predviđeno vrijeme izrade testova od 90 minuta, učenici su završavali izradu testova i prije predviđenog vremena. Predmetni nastavnici su u trajanju od 5 do 15 minuta upoznali učenike o strukturi testa i načinu izrade. Dežurna komisija  je potvrdila kroz Zapisnike za svaki nastavni predmet pojedinačno, način na koji je realizirano testiranje (vrijeme, broj učenika koji je pristupio testiranju, način na koji je proteklo testiranje, kao i eventualne napomene), te testove učenika u kovertama predali EMIS odgovornoj osobi.

EMIS odgovorne osobe škole su na vrijeme, zahvaljujući ažurnim i odgovornim uposlenicima Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i efikasnoj informatičko-tehničkoj podršci Univerzitetsko-teleinformatičkog centra (UTIC-a) blagovremeno dostavili potreban materijal za realizaciju testiranja tj. identifikacione obrasce učenika sa barkodovima za testove. Škole su u elektronskoj formi dostavile rezultate testiranja za svaki nastavni predmet isti dan kada je realizirano testiranje.

Škole su postavile na oglasnu ploču rezultate testiranja za svaki nastavni predmet isti dan kada je realizirano testiranje, kako bi učenici bili informisani o postignutim rezultatima.

I pored svih pohvala od strane škola, za uspješno provođenje pilot projekta-eksterna matura, te menadžmenta i uposlenika dvije škole u kojima je provođen pilot projekat u potpunosi informatički podržan, uočili smo i određene nedostatke koje bi trebalo korigovati prije provođenja mature u mjesecu junu 2013. godine:

- Tehnički u testovima za nastavne predmete Fiziku i Matematiku nije bilo predviđeno dovoljno prostora za izradu zadataka.
- U testovima su korištene slike u boji radi printanj, a sve škole niti nemaju printer u boji. (Npr. za nastavni predmet Biologija zbog toga slika nervne stanice nije bila adekvatno prikazana).
- U testovima za nastavni predmet Hemija, 3. pitanje se dupliralo, pitanja u testu i odgovor u „ključu“ nisu bili usaglašeni.
- Treba pojednostaviti zapisnike o procedurama: preuzimanja i pregledanja testova.
- Potrebno izvršiti dodatne analize na osnovu izvještaja o testiranju

Opći je utisak da je sama simulacija eksterne mature ispunila svoju svrhu i da će uočeni sitni nedostaci i dileme u Uputama, a u samoj realizaciji eksterne mature biti korigovani. Da bi se u potpunosti realizovao ovaj projekat potrebna je i adekvatna priprema, timski rad, dobra koordinacija i komunikacija, što je u našem slučaju i bilo tako.

I na kraju sve pohvale za ovaj veliki iskorak svima onima koji su krenuli od ideje, onima koji su osmislili i kreirali program, kao i onima koji su neposredno učestvovali u realizaciji simulacije, prije svega učenicima koji na najbolji mogući način prihvatili ovaj projekat, nastavnicima, Komisijama, Ministarstvu i svima onima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo